مردی از تبار روشنی

هنگامی که پیکرم را در زر و سیم می پوشانید هر چه زودتر آن را به خاک باز پس بدهید که همه رستنی های خوب و پاک را در خود می پرورد. من همواره بختیار(کامروا) بودم و اورمزد تمام مواهب را به من بخشید. من شما فرزندانم را یکسان دوست می دارم. اما فرزند ارشد من کمبوجیه پس از من کشور را سامان خواهد داد. تو ای بردیا همواره باید مطیع برادرت باشی و تو ای کمبوجیه مپندار که عصای زرین سلطنت تاج و تخت تو را نگاه خواهد داشت. بلکه دوستان صمیمی برای شاه عصای مطمئن تری هستند. هر یک از شما که می خواهد در چهره ام بنگرد هنوز زنده ام نزدیک بیاید و پس از آن که روی خود را پوشاندم نمی خواهم کسی در چهره ام بنگرد. با هم متحد باشید اگر چنین نباشد نفرین بر شما. باز هم می خواهم آخرین نسخه را یک بار دیگر تکرار کنم و بگویم که بهترین ضربتی که به دشمنانتان وارد خواهید ساخت اینست که با دوستان خود به مدارا و رافت رفتار کنید. پسران من خداحافظ شما باشد. وداع مرا به مادرتان برسانید. یاران من از همگی چه حاضران و چه کسانی که نیستند وداع می نمایم.

https://t.me/persihafamily


/ 0 نظر / 61 بازدید